Doç. Dr. EMREHAN İNAL

Taslağın anılan hükmü ile yürürlükteki düzenlemeye de paralel olarak karşılaştırmalı reklam yapılabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte karşılaştırmalı reklamlar, rakibe veya rakibin ürünlerine atıf yapması ve doğası gereği çoğu zaman saldırgan (agresif) olması sebebiyle, diğer reklamlara kıyasen çok daha fazla oranda uyuşmazlık yaratmaya müsaittir. Bu bakımdan karşılaştırmalı reklamlara ilişkin hukuki çerçevenin son derece hassas bir şekilde belirlenmesi ve rakipler arasında doğabilecek çatışmaları önleyecek bir hukuki yapıya bağlanması şarttır. Tasarıdaki düzenleme tarzı itibariyle bu konudaki kapsamlı düzenlemenin Yönetmeliğe bırakıldığı anlaşılmaktadır. Konunun önemine binaen vurgulamak gerekir ki, karşılaştırmalı reklamlara ilişkin Yönetmelik düzenlemesinin, Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak ve özellikle karşılaştırmalı reklam yapma serbestisinin kötüye kullanılmasını, rakiplerin

kötülenmesini, gerek reklamcılık alanında gerekse toplumda çatışmacı kültürün hakim olmasını önleyici bir şekilde kaleme alınması büyük bir önem arz etmektedir. Öte yandan Tasarının anılan hükmünde, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 55/(5). maddesi düzenlemesine paralel olarak, karşılaştırmalı reklamın rakibi kötüleyici veya rakibin ticari itibarından yararlanıcı nitelikte olamayacağının vurgulanması gerekir. Böylece hem yukarıda belirttiğimiz kaygılar doğrultusunda karşılaştırmalı reklamların hukuka uygunluğu için temel prensip ortaya konulmuş, hem de mevzuat hükümleri arasında uyum ve paralellik sağlanmış olabilir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İNDİR